STATUT FUNDACJI POSTAĆ PATRONA PARK MINIATUR,
MINI ZOO
WŁADZE FUNDACJI
Historia ochrony zabytków
Projekt budowy Żywego skansenu
Historyczne Zakopane
Przyroda w skansenie
Ekologiczne produkty Skansenu
Pamiątki ręcznie robione
Programy wycieczek górskich
Fundacja SKANSEN poleca miejsca zaprzyjaznione
Klub Przyjaciół Fundacji
Wspomóż fundację
Sprawozdania z działalności
Bieżące wydarzenia
Zapraszamy do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Włoskiej
Tatrzańskie Impresje
Już wkrótce będzie można skorzystac: "Pobierz filmy"
Platforma studencka
"Park miniatur w Zakopanem"- w budowie
Zapowiedzi: Kolejką wśród zabytków Zakopanego i Podhala
Turystyczny program Fundacji SKANSEN
Polecamy
KONTAKT
Znajdujesz się wStrona głównaSTATUT FUNDACJI

Statut Fundacji

STATUT

 

Zakopiańskiej Fundacji Narodowej SKANSEN

z siedzibą w Chochołowie

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1
1. Fundacja pod nazwą ZAKOPIAŃSKA FUNDACJA NARODOWA SKANSEN, zwana dalej w treści Statutu Fundacją ustanowiona przez:

Mariana Matusiaka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym

sporządzonym przez notariusza Romana Ozgę za numerem repertorium

A Nr 851/2006 w dniu 8 lutego 2006 roku.
2. Fundacja działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203
z późniejszymi zmianami)

3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru

fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

                                                2
Siedzibą Fundacji jest wieś Chochołów


                                                3
1. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Województwa Małopolskiego.

2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może

prowadzić działalność na terenie Polskiej Rzeczypospolitej oraz poza jej

granicami.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się

tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

                                                             4
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi oraz innymi wyróżnieniami,

osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz kultury regionu

Podtatrza i Tatr.

 

2. Fundacja używa pieczęci eliptycznej z napisem: Zakopiańska Fundacja Narodowa SKANSEN oraz właściwymi danymi Fundacji.

 

 

 

 

II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI


5
Celami Fundacji są:
1. Stworzenie Podhalańskiego Parku Etnograficznego.
2. Ochrona dóbr Kultury i Sztuki Podhalan.
3. Ratowanie cmentarza na „Pęksowym Brzyzku” w Zakopanem oraz małej

architektury cmentarnej i przydrożnej Podhala.

4. Prowadzenie działalności literacko artystycznej i wydawniczej związanej

z zabytkami sztuki ludowej i sakralnej w kraju i poza jego granicami
oraz z regionem Podhala i Tatr.

5. Ochrona elementów przyrodniczych Podhala oraz hodowla dzikich

i udomowionych zwierząt gatunków rzadkich i chronionych

6. Kultywowanie pradawnych tradycji leczniczych Zakopanego

(ziołolecznictwo i balneologia)

7. Wyrób ekologicznych produktów oraz tradycyjnych napojów browarniczych
i winiarskich. Wyrób pamiątek.

8. Ochrona i promocja zabytków w Tatrach, Gorcach i Beskidach, na Podhalu

oraz rozwój bazy turystycznej Podhala.

9. Stworzenie miejsca przyjaznego dla edukacji turystów w ramach prowadzonych warsztatów regionalnych.

 

6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Promocję Zakopanego i Tatr, poprzez edukacyjny wymiar własnego muzeum

z wystawą stałą pod nazwą: ”Poznajmy Zakopane i Tatry”
2. Wspieranie inicjatyw kulturowych osób fizycznych, jednostek prawnych
oraz podmiotów gospodarczych zmierzających do ratowania pamiątek

góralszczyzny oraz zabytków budownictwa ludowego i architektury

regionalnej Podhala.

3. Działalność edukacyjną, wydawniczą, turystyczną, badawczą i naukową.
4. Współpracę z pokrewnymi organizacjami mającymi na celu ratowanie

zabytków i kultury materialnej mieszkańców regionów górskich w Polsce

i poza jej granicami.

5. Pozyskiwanie funduszy prywatnych, państwowych i europejskich.

6. Utworzenie Klubu Przyjaciół Zakopanego i Tatr oraz Biura Turystycznego.

7. Organizację praktyk studentów polskich uczelni technicznych i przyrodniczych.

8. Działalność charytatywną na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy

podmiotów wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację

życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

9. Edukację społeczeństwa poprzez warsztaty regionalne. Sprzedaż wyrobów pamiątkarskich i przetworów spożywczych

 

7
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
i instytucji zbieżną z jej celami.

 

III MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI


8
Majątek Fundacji stanową:

1. Jej fundusz założycielski w postaci aktu donacyjnego Fundatora
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Wpłaty dokonywane na rzecz Fundacji przez osoby fizyczne, prawne,

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organizacje

oraz instytucje.

3. Środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz innych organizacji

międzynarodowych.

4. Majątek rzeczowy nabyty przez Fundację.

5. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji

oraz pokrycie kosztów jej działania. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

zwolnione od podatku dochodowego są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele. Powyższe założenia mieszczą się w zakresie działalności statutowej Fundacji Skansen.

 


9
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów.
2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4. Dochodów osiąganych z majątku Fundacji.
5. Sprzedaży wyrobów regionalnych oraz pamiątek produkowanych przez

podwykonawców i Fundację.

6. Dochody z innej działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

7. Kredytów i pożyczek

10
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli Donata lub spadkobierców.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa
Zarząd Fundacji.


11

Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, organizacje oraz instytucje, które dokonują na rzecz Fundacji darowizn, dotacji lub subwencji w łącznej wysokości nie mniejszej niż 10.000.oo zł, uzyskują tytuł sponsora Fundacji, o ile wyrażą na to zgodę. Jednocześnie stają się członkami Klubu Przyjaciół Zakopanego i Tatr i mogą korzystać wraz z najbliższą rodziną z 50 % ulg na wyżywienie i noclegi

w obiektach Fundacji oraz imprezy organizowane przez Fundację, wynikające

z regulaminu działalności Klubu.

IV FUNDATOR

 

12

1. Fundator wykonuje swoje prawa zgodnie z postawieniami niniejszego

Statutu.

2. Do kompetencji Fundatora należą następujące czynności:

a. uchwalanie zmian w statucie Fundacji, za zgodą Rady Naukowej Fundacji,
b. powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji, w tym

Przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji,
c. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich

wynagrodzenia,
d. podejmowanie innych decyzji, stosownie do potrzeb Fundacji,
e. podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek

Rady Naukowej Fundacji, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których

mowa w punkcie 21 Statutu,

 1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

V ORGANA I ORGANIZACJA FUNDACJI

 

13
Organami Fundacji są:
a. Rada Naukowa Fundacji, zwana dalej „Radą Naukową Fundacji”,
oraz
b. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem Fundacji”.


Rada Naukowa Fundacji


14
1. Rada Naukowa Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, nadzorującym i opiniującym Fundacji
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór nad działalnością Fundacji,
c. zatwierdzanie programów działalności Fundacji,
d. zajmowania stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub

podjętych z inicjatywy własnej,

e. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu podziału

zgromadzonych środków,
f. zatwierdzanie rocznych planów działalności Fundacji oraz ich preliminarza

kosztów jej działalności,
g. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji

oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

i. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu.
j. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną

Fundacją lub o likwidacji Fundacji.


3. Rada Naukowa Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
4. Rada Naukowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą

większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos

Przewodniczącego Rady.

5. Rada sprawuje swe obowiązki nieodpłatnie.

 

15

1.Rada Naukowa Fundacji składa się z 3 do 6 członków powołanych przez

Fundatora.

2. Kadencja Rady trwa 3 (trzy) lata kalendarzowe i kończy się po zatwierdzeniu

sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za ostatni rok trwania kadencji.
3. W skład Rady Naukowej Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
5. Członkowstwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji
z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez

to pozbawienie go członkowstwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały

podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Naukowej Fundacji.
Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkowstwa w Radzie

Naukowej Fundacji.
7. Przewodniczący Rady jest powoływany przez Fundatora. Przewodniczący

Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje
i przewodniczy zebraniom Rady.
8. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, wynikających

z realizacji statutowych uprawnień Rady lub na wniosek Zarządu.
 

16

Rada Naukowa Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona

do:
1. Otrzymania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów

dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

 

Zarząd Fundacji

17

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powołanych przez

Radę Naukową Fundacji na trzyletnią kadencję, z zastrzeżeniem, iż pierwszy

Zarząd powołany zostanie przez Fundatora.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Zarząd Fundacji sprawuje swe zadania odpłatnie, jednak w początkowym

okresie działalności Fundacji jego członkowie nie pobierają wynagrodzenia

przez okres 3 miesięcy, wykonując w tym czasie swoje obowiązki jako

pracę społeczną.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z momentem odwołania, rezygnacji
lub śmierci członka Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie,
6 Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Naukową Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów

finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. zarządzanie majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia

pracowników Fundacji,
e. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do

kompetencji innych organów,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. występowaniem z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu

Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.


3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą

większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. .
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą

spraw należących do zadań Fundacji.

 


Sekretarz Fundacji

 

19

1. Sekretarz Fundacji jest członkiem jej Zarządu.
2. Do obowiązków Sekretarza Fundacji należy w szczególności:
a. bieżąca współpraca z organami Fundacji or

az organizowanie ich pracy
b. prowadzenie wszelkiej dokumentacji i bieżącej korespondencji związanej
z działaniem Fundacji
c. administrowanie majątkiem Fundacji, zgodnie z dyspozycjami Rady

i Zarządu oraz zapewnienie jego właściwej ochrony i zabezpieczenia.
d. zabezpieczenie techniczno-administracyjne posiedzeń organów Fundacji
e. przygotowanie niezbędnych materiałów, stosownie do porządku obrad
organów Fundacji oraz ich przekazywanie we właściwym czasie
członkom organów Fundacji
f. Wykonywanie na polecenie Prezesa Fundacji, wszelkich innych
niezbędnych czynności, związanych z zapewnieniem sprawnego działania
Fundacji
3. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia Sekretarza Fundacji oraz
szczegółowy zakres jego zadań i obowiązków, określa Fundator.

 

Sposób Reprezentacji

 

20

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie przy Zarządzie wieloosobowym.

 2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Fundator.

 

 

VI GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ

 

21

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość, zgodnie
  z właściwymi przepisami prawa, obowiązującymi fundacje.

 2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy

rozpoczyna się w dniu wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 1. W terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego, Zarząd zobowiązany

jest sporządzić i przedłożyć Radzie do zatwierdzenia, roczne sprawozdanie

Zarządu z działalności Fundacji w ubiegłym roku.

 


VII LIKWIDACJA FUNDACJI

 

22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została

ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji, przy zaistnieniu okoliczności, o których mowa

w ust.1, podejmuje Fundator, który w takim przypadku powołuje likwidatora

lub likwidatorów Fundacji. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu

lub inne osoby powołane przez Fundatora.

3. Otwarcie likwidacji Fundacji następuje z dniem podjęcia decyzji przez

Fundatora. Z tym samym dniem wygasają mandaty członków Zarządu.

 1. W okresie likwidacji Fundacji mają odpowiednie zastosowanie

postanowienia Statutu, dotyczące organów Fundacji oraz działania Fundacji.

 1. Likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są podjąć wszelkie niezbędne

czynności prawne i faktyczne, zmierzające do ściągnięcia wierzytelności

Fundacji, wypełnienia zobowiązań Fundacji oraz upłynnienia jej majątku.

 1. Po zakończeniu likwidacji, likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są
  do przedłożenia Fundatorowi pisemnego sprawozdania na dzień zakończenia

likwidacji z przeprowadzonej likwidacji oraz złożenia odpowiednich

wniosków o wykreślenie Fundacji z właściwych rejestrów, zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Środki majątkowe pozostające po likwidacji Fundacji, Fundacja przeznacza

na cele określone w postanowieniu 4 Statutu.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

23

Statut wchodzi w życie i obowiązuje od dnia wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

24

W sprawach nie unormowanych Statutem, do działania Fundacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa.

 

25

Niniejszy Statut został ustanowiony przez Fundatora, zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy oraz określonymi w akcie ustanowienia Fundacji, co zostaje potwierdzone złożeniem podpisów pod jego treścią, przez osoby umocowane do działania w imieniu Fundatora.

 

26

Statut zabrania:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2. Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

27

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator za zgodą Rady Naukowej Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja

została ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

podpis
Sporządził Fundator: Marian Matusiak

Zakopane, dnia 30.06.2016 roku


  do góry
Wykonanie Kompleksowa opieka it, projektowanie serwisów www, hosting, domeny, bannery reklamowe, poligrafia Prawa autorskie © 2008-2019 Zakopiańska Fundacja Narodowa SKANSEN